5. Sınıf Matematik Dersi Kesirler 20 Soruluk Test, Matematik 5 Cevaplı Kesirler Testi

Ödev Kalemi indir

Reklam

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, Matematik 5 Ondalık Sayılar Test Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) 12,26: On iki tam yüzde yirmi altı
b- ) 8,09: Sekiz tam yüzde dokuz
c- ) 18,052: On sekiz tam yüzde elli iki
d- ) 5,012: Beş tam binde on iki

2. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinin binde birler basamağında 4 vardır?
a- ) 40,04 c- ) 4,442
b- ) 44,064 d- ) 0,440

3. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
a- ) 55,982 c- ) 55,980
b- ) 55,082 d- ) 55,829

4. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 23,141 c- ) 23,042
b- ) 23,043 d- ) 23,041

5. 36,145 ondalık kesrinin kesir kısmında¬ki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 19 b- ) 16 d- ) 9 c- ) 10

6. 76,462 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 0,6 c- ) 6
b- ) 0,06 d- ) 60

7. Aşağıdaki ondalık kesirler büyükten küçüğe doğru dizilmiştir. Doğru olanı hangisidir?
a- ) 28,99>28,973>27,973>26,999
b- ) 28,973>28,99>27,973>26,999
c- ) 28,973>28,99>26,999>27,973
d- ) 28,99>27,973>28,973>26,999

8. “Otuz sekiz tam binde kırk yedi” ondalık kesrinin yazılışı hangisidir?
a- ) 308,047 b- ) 38,147 c- ) 38,47 d- ) 38,047

9. 56,756 ondalık kesrinden daha büyük en küçük doğal sayı kaçtır?
a- ) 55 b- ) 56 c- ) 57 d- ) 58

10. Ondalık kesirlerde virgülün sağındaki ve solundaki basamakların adları nelerdir?
a- ) Birler basamağı, yüzde birler basamağı
b- ) Birler basamağı, onda birler basamağı
c- ) Onlar basamağı, onda birler basamağı
d- ) Onlar basamağı, yüzde birler basamağı

11. 15,750 TL param vardı. 5,150 TL babam, 3,450 m annem verdi. Kaç TL param oldu?
a- ) 23,350 c- ) 24,350
b- ) 24,250 d- ) 25,350

12. Ben 39,8 kg ağırlığındayım. Ablam 43,7 kg ve annem 63,8 kg’dır. Üçümüzün toplam kütlesi kaç kg’dır?
a- ) 145,23 c- ) 147,2
b- ) 145,3 d- ) 147,3

13. Bir inşaat için 86,87 ton çimento, 153,48 ton çakıl, 72,712 ton demir kullanılmıştır. Bu inşaatta kaç ton malzeme kullanılmıştır?
a- ) 313,062 c- ) 301,962
b- ) 311,962 d- ) 200,962

14. 33,4 + 33,04 + 33,004 işleminde toplam kaçtır?
a- ) 99,8 c- ) 99,04
b- ) 99,444 d- ) 99,044

15. 2,2020 – 2,202 işleminin sonucu kaçtır?
a- ) 0,998 c- ) 0
b- ) 0,9998 d- ) 0,008

16. 286,678 – A = 123,104 işleminde A sayısı kaçtır?
a- ) 409,782 c- ) 162,574
b- ) 163,504 d- ) 163,574

17. Gonca’nın 35,750 TL’si vardı. 5,350 TL’sine kitap, 10,500 TL’sine dolma kalem aldı. Gonca’nın kaç TL’si kaldı?
a- ) 19,900 c- ) 19
b- ) 19,100 d- ) 18,900

18. 4,28 + 3,08 +  = 9,42 işleminde  kaçtır?
a- ) 2,006 c- ) 5,14
b- ) 2,06 d- ) 7,36

19. Babam, 455,55 TL’ye televizyon aldı. 255,55 TL’sini peşin ödedi. Geriye kaç TL kaldı?
a- ) 200 c- ) 255
b- ) 200,55 d- ) 255,55

20. Bir Mercedes 1876,4 kg’dır. Tayota ise 1276,2 kg geliyor. Aralarındaki fark kaç kg’dır?
a- ) 1600,2 c- ) 602
b- ) 676,2 d- ) 600,2

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Etkinliği, Matematik 5 Ondalık Sayılar Ödevi

Ondalık Sayılar
1. 2,08 – 0,698 – 1,05 – 1,2 – 0,8 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,698 >0,8 > 1,05 > 1,2 > 2,08
b- ) 2,08 > 1,2 >1,05 > 0,8 > 0,698
c- ) 0,698 > 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8
d- ) 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8 > 0,698

2. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
a- ) 0,8 b- ) 8,1 c- ) 8,01 d- ) 8,001

3. 2,040 ondalık kesrinin kesir sayısı biçiminde yazınız.

4. 0,008 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıfır tam onda sekiz
b- ) Sıfır tam yüzde sekiz
c- ) Sıfır tam binde sekiz
d- ) Sıfır tam on binde sekiz

5. Onlar basamağı 5, yüzde birler basamağı 7, binde birler basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 50,037 b- ) 5073
c- ) 53,007 d- ) 50,073

6. 0,509 – 0,59 – 0,009 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,59 > 0,009 > 0,509
b- ) 0,59 > 0,509 > 0,009
c- ) 0,509 > 0,009 > 0,59
d- ) 0,009 > 0,509 >0,59

7. 4/100Kesrinin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,004 b- ) 0,04
c- ) 0,4 d- ) 4,10

8. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür?
a- ) 0,6 b- ) 0,346 c- ) 0,45 d- ) 0,4

9. 0,02 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sıfır tam iki b- ) Sıfır tam onda iki
c- ) Sıfır tam yüzde iki d- ) Sıfır tam binde iki
10. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?
a- ) 0,27 b- ) 0,72 c- ) 0,77 d- ) 0,7

11.0, 001 – 1,1 – 0, 01 – 0,1 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0, 001 > 0, 01 > 0, 1 > 1, 1
b- ) 1, 1 > 0, 1 > 0, 01 > 0, 001
c- ) 0, 1 > 0, 01 > 1, 1 > 0, 001
d- ) 1, 1 > 0, 001 > 0, 01 > 0, 1

12. 2, 478 b > c b- ) b > c > a
c- ) c > b > a d- ) b > a > c

14. 342,243 ondalık sayısında 3’lerin basamak değerleri çarpımı kaçtır?
a- ) 0, 3 b- ) 0, 9 c- ) 3 d- ) 9

15. 21,614 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1 – 0,01 b- ) 1 – 1
c- ) 1 – 0, 1 d- ) 1 – 0, 001

16. 2,75 ondalık kesrinde yüzde birler basamağında hangi rakam vardır?
a- ) 2 b- ) 7 c- ) 5 d- ) 0

17. 12,354 ondalık kesrinde 5’in basamak değeri kaçtır?
a- ) 0,05 b- ) 0,5 c- ) 5 d- ) 50

18. 6/1000kesrinin ondalık kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,06 b- ) 0,03
c- ) 0,12 d- ) 0,006

19. 235,005 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İki yüz otuz beş tam yüzde beş
b- ) İki yüz otuz beş tam binde beş
c- ) İki yüz otuz beş tam onda beş
d- ) İki yüz beş tam binde beş

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, Matematik 5 Ondalık Sayılar

1. 84,265 ondalık kesrindeki 6 rakamının basamak değeri kaçtır?
a- ) Altmış b- ) Onda altı
c- ) Altı d- ) Yüzde altı

2. 13, 829 sayısının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 3 b- ) 0,8
c- ) 0,82 d- ) 13

3. “Dokuz tam iki yüz on dört bölü bin” kesir sayısının, ondalık kesir şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,921 b- ) 92,140
c- ) 921,4 d- ) 9,214

4. “Sıfır tam binde on üç” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,013 b- ) 0,130
c- ) 0,13 d- ) 13,001

5. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,01 b- ) 0,1 c- ) 0,11 d- ) 0,001

6. 142,345 ondalık kesrindeki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 40,04 b- ) 40,4
c- ) 40,004 d- ) 4,4

7. “İki yüz elli tam binde yüz beş” ondalık kesrinin rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 250,005 b- ) 250,105
c- ) 250,150 d- ) 250,51

8. 345,47 sayısındaki 4 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 40,040 b- ) 40,110
c- ) 40001 d- ) 41000

9. 57,83 + 95,8 işleminde, sonuç kaçtır?

10. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,1 b- ) 0,01
c- ) 0,001 d- ) 0,101

11. Aşağıdakilerden hangisi kesrinin ondalık kesir olarak yazılışıdır?
a- ) 3,60 b- ) 3,53
c- ) 3,06 d- ) 3,05
12. 3,71 3,09 0, 514 3,9 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3,71 > 3,09 > 0,514 > 3,9
b- ) 3,9 > 3,71 > 3,09 > 0,514
c- ) 3,9 > 0,514 > 3,09 > 3,71
d- ) 3,9 > 3,09 > 0, 514 > 3,71

13. 345,543 ondalık kesrindeki 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
a- ) 36,99 b- ) 39,06
c- ) 36,90 d- ) 39,96

14. a = 7,02 b = 7,20 c = 7,12 d = 7,03 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) a > b > c > d b- ) b > c > a > d
c- ) b > c > d > a d- ) b > a > c > d

15. 9,006 ondalık kesrinin okunuşunu yazınız.

16. Aşağıdaki ondalık sayıların en küçüğü hangisidir?
a- ) 0,16 b- ) 0,06
c- ) 0,8 d- ) 0,08

17. (3 x 100) + (8 x 1) + ( ) + ( ) şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 38,55 b- ) 308,500
c- ) 38,50 d- ) 308,505

18. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin, yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değeri büyüktür?
a- ) 85,04 b- ) 3,86
c- ) 48,276 d- ) 14,35

19. 2,999 – 3,21 – 0,061 kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3,21 > 2,999 > 0,061
b- ) 2,999 > 3,21 > 0,061
c- ) 3,21 > 0,061 > 2,999
d- ) 0,061 > 2,999 > 3,21

20. Aşağıdaki sayıların en büyüğü hangisidir?
a- ) 5 b- ) 5,1 c- ) 5,01 d- ) 5,001

21. 483,37 ondalık kesrinin tam kısmındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 15 b- ) 10 c- ) 13 d- ) 8

22. 37,854 ondalık kesrinde 5 rakamının basamak değeri kaçtır?
a- ) 5 b- ) 0,5
c- ) 0,05 d- ) 0,005

23. 32,04 ondalık kesrinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 3 birlik + 2 birlik + 0 onluk + 4 yüzde birlik
b- ) 3 onluk + 2 birlik + 4 onda birlik
c- ) 3 onluk + 2 birlik + 4 yüzde birlik
d- ) 3 birlik + 2 onluk + 4 yüzde birlik

24. Onda birler basamağı 5, binde birler basamağı 4, onlar basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 30,54 b- ) 3,54
c- ) 30,405 d- ) 30,504

25. 0,253 – 0,3 – 0,423 – 0,13 – 0,12 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,423 > 0,413 > 0,3 > 0,253 > 0,12
b- ) 0,413 > 0,423 > 0,3 > 0,253 > 0,12
c- ) 0,12 > 0,253 > 0,3 > 0,413 > 0,423
d- ) 0,12 < 0,253 < 0,3 < 0,413 a > b b- ) a > b > c
c- ) b > c > a d- ) c > b > a

29. Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir?
a- ) 12,127 b- ) 12,2
c- ) 5,32 d- ) 5,23

30. 0,32 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) % 132 b- ) % 32
c- ) % 320 d- ) % 23

31. 0,243 ondalık kesrinde, yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır?
a- ) 0 b- ) 2
c- ) 3 d- ) 4

32. Aşağıdaki ondalık sayıları ondalık kesir biçiminde virgüllü biçiminde yazınız?
P 0,9

P 0,009

P0,09

P 9,09

33. “4,579″ ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 4 b- ) 70
c- ) 0,7 d- ) 0,07

34. 78,346 ondalık kesrinde 4, hangi basamaktadır?
a- ) onlar b- ) onda birler
c- ) yüzde birler d- ) binde birler

35. 0,24; 0,21; 0,5; 0,44 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
a- ) 0,44 > 0,5 > 0,24 > 0,21
b- ) 0,5 < 0,44 < 0,24 0,21 > 0,24 > 0,44
d- ) 0,5 > 0,44 > 0,24 > 0,21

36. Aşağıdakilerden hangisi yarımı göstermez?
a- ) 0,5 b- ) 0, 500
c- ) 0,05 d- ) 0,50

37. 0,8 ; 0,81 ; 0,08 ; 0,812 ondalık kesirlerinden hangisi en küçüktür?
a- ) 0,08 b- ) 0,8
c- ) 0,81 d- ) 0,812

38. 0,9 + 0,099 + 0,001 = ? Sonucu hangisidir?
a- ) 0,999 b- ) 1000
c- ) 100 d- ) 1

39. 40 sorunun 0,8’ini doğru yapan bir öğrenci kaç doğru cevap vermiştir?
a- ) 30 b- ) 32
c- ) 34 d- ) 36

40. ( 0,4 + 0,6 ) – ( 0,2 + 0,4 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 0,6 b- ) 1 c- ) 0,8 d- ) 0,4

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılarda Toplama Problemleri

Ondalık Kesirlerle Toplama Problemleri

1. Damla pazardan 3,75 kg muz, 2,3 kg şeftali, 4,990 kg peynir satın alıyor. Damla toplam kaç kg malzeme almıştır?

2. Eda’nın ağırlığı kardeşinin ağırlığından 5,7 kg azdır. Kardeşinin ağırlığı 15,4 kg olduğuna göre Eda’nın ağırlığı kaç kg’dır?

3. Kübra, 19 kg fındığın 5,20 kg’nı Zümre’ye, 7,250 kg’nı, Burçin’e veriyor. Buna göre geriye kaç kg fındık kalmıştır?

4. Beyza’nın 44,40 kg pekmez, İlayda’nın ise 33 kg’dır. Beyza, İayda’ya kaç kg pekmez verirse ikisinin pekmezi eşit olur?

5. Aleyna 1 litre sütün 1.gün 0,140 mL’sini, 2.gün 0,250 mL sini içiyor. Geriye kalanı da 3. gün içiyor. Buna göre Aleyna son gün kaç litre süt içmiştir?

6. Leyla’nın boyu 1,35m’dir. Ayla’nın boyu, Leyla’nın boyundan 0,12m uzun olduğuna göre ikisinin boyları toplamı kaç metredir?

7. Sercan parasının 0, 73 TL’si ile defter, 0,27 TL’si ile de kalem aldı. Sercan kaç para harcamıştır?

8. 0,4 + 4 + 0,004 + 0,04 =  toplama işleminin sonucu kaçtır?

9. 149,004’ten 150, 027 fazla olan sayı kaçtır?

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirler Problemler

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalik Kesrlerle

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Matematik Dersi Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama İşlemi Etkinliği

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirler Ondalık Sayılar Etkinliği, Matematik 5 Ondalık Kesirler – Ondalık Sayılar Etkinliği

Ödev Kalemi indir