5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

34. Sivil toplum örgütleri ya da resmî kurumlar aşağıdakilerden hangisine göre kurulur ve işletilir?
a- ) yasalara göre b- ) görgü kurallarına göre
c- ) geleneklere göre d- ) ahlâk kurallarına göre

35. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda erozyonla mücadele için kurulmuştur?
a- ) TEMA Vakfı b- ) AKUT
c- ) Kızılay d- ) Yeşilay
Okumaya devam et

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

1. İnsanın toplum içinde yaşamak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Huzur ve güven içinde olmak
b- ) İhtiyaçlarını karşılamak
c- ) Doğal ve sosyal problemlerini çözmek
d- ) Toplumdan baskı görmek

2. Toplumun huzur ve güvenliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a- ) Aileler b- ) Merkezi örgütler
c- ) Devlet d- ) Sivil toplum örgütleri

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer almaz?
a- ) Doğal görevler b- ) Hukuki görevler
c- ) Siyasi görevler d- ) Ekonomik görevler

4. Yasa yapma, yasaları uygulama ve yargı yetkisini bünyesinde toplayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) devlet b- ) aile
c- ) vakıf d- ) Sivil toplum örgütü

5. Devlet eliyle kurulmuş kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?
a- ) Merkezi kurum b)Yerel kurum
c- ) Resmi kurum d- ) Sivil kurum

6. Devlet iç ve dış güvenliğimizi korumak için aşağıdaki örgütlerden hangisini oluşturmuş¬tur?
a- ) Bağımsız Mahkemeleri
b- ) Türk Silahlı Kuvvetlerini
c- ) Türkiye Büyük Millet Meclisini
d- ) Başbakan ve Bakanlar Kurulunu

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme görevini örgütlü bir biçimde yapmasıdır?
a- ) yönetim b- ) güvenlik
c- ) Yasa koyma d- ) yargı

8. Yetki ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş değişik kademelerde çalışan görevlileri aşağıdakilerden hangisi adına görev yaparlar?
a- ) başbakan b- ) devlet c- ) toplum d- ) kişi

9. Aşağıdakilerden hangisi idari yerleşim birimleri arasında yer almaz?
a- ) şehir b- ) il c- ) köy d- ) ilçe

10. Bir yerleşim birimindeki halkın gereksinimlerini karşılamak için kurulan yerel yönetim birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Köy yönetimi b- ) İlçe özel yönetimi
c- ) İl özel yönetimi d- ) Belediye yönetimi

11. Demokratik yönetimlerde ülkeyi yönetme ve sorunları çözme konusunda aynı düşünceyi paylaşan insanların kurdukları örgüte verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) vakıf b- ) sendika
c- ) dernek d- ) Siyasi parti

12. Sivil toplum örgütlerinin tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
a)Hükümete b- ) mahkemelere
c- ) anayasaya d- ) cumhurbaşkanına

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde seçimler sonucunda en çok milletvekili çıkaran ve hükümeti kuran partiye verilen addır?
a- ) Muhalefet partisi b- ) Azınlık partisi
c- ) İktidar partisi d- ) Çoğunluk partisi

14. Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk siyasi partinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağımsızlık Partisi b- ) Güven Partisi
c- ) Adalet Partisi d- ) Halk Fırkası (Partisi)

15. İşçilerin yada işverenlerin belli bir iş kolunda çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları mesleki örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sendika b- ) vakıf
c- ) dernek d- ) Siyasi parti

16. Aşağıdakilerden hangisi sendikalıların görevleri arasında yer almaz?
a- ) Üyeleri adına toplu sözleşme yapmak.
b- ) Üyelerini mesleki açıdan eğitmek.
c- ) Üyelerinin siyasete girmesini sağlamak
d- ) Üyelerini sosyal yardımda bulunmak.

17. Sivil toplum örgütleri Anayasa ve yasalara aykırı davranırlarsa, aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kapatılabilirler?
a- ) mahkemeler b- ) valilik
c- ) başbakanlık d- ) Bakanlar kurulu

18. Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanların kurdukları kuruluşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Siyasi parti b- ) vakıf
c- ) sendika d- ) dernek

19. Dernekler aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili etkinliklerde bulunamazlar?
a- ) sosyal b- ) siyasi c- ) hukuki d- ) ekonomik

20. Mülkün kendisinden ya da gerilinden yararlanma hakkının, sahibi tarafından belli amaçla kamuyu bırakılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağış b- ) Sendika c- ) Dernek d- ) Vakıf

I. 1868’de kurulmuştur.
II. Doğal afet ve felakete uğrayanlara yardım eder.
III. Pul ve rozet satışından gelir elde eder.
21. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıda-kilerden hangisidir?
a- ) Kızılay b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Hava Kurumu d- ) Yeşilay

I. 1925’te Atatürk tarafından kurulmuştur.
II. Havacılığın sivil ve askeri önemini kavratır.
III. Bağış fitre ve zakat kabul eder.
22. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıdaki-erden hangisidir?
a- ) Kızılay b- ) Yeşilay
c- ) Milli Eğitim Vakfı d- ) Türk Hava Kurumu

23. Yurt kalkınmasında büyük önemi olan eğitime ve eğitim hizmetlerine yapılan katkıları değerlendiren Milli Eğitim Vakfının kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1982’de b- ) 1981’de
c- ) 19951’de d- ) 1990’da

24. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) aileler
b- ) Sosyal Güvenlik Kurumları
c- ) okullar
d- ) Çocuk Esirgeme Kurumları

25. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?
a- ) AKUT b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Emekli Sandığı d- ) SSK

26. “insanların karşılaştıkları zorlukları çözmek için yaptıkları iş bölümü ve yardımlaşmaya ……….denir,” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
a- ) paylaşma b- ) Hoşgörü
c- ) iş bölümü d- ) Dayanışma

27. Yoksul ve muhtaç olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
İçin aşağıdakilerden hangisi verilir?
a- ) Sağlık karnesi b- ) Muayene kağıdı
c- ) Yeşil kart d- ) Aile cüzdanı

28. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sos¬yal güvenlik kuruluşlarının ortak amaçlarından biridir?
a- ) üyelerine para kazandırmak
b- ) ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmek
c- ) yeni iş yerleri açarak çalışanların sayısını artırmak
d- ) çalışanların geleceklerini güvence altına almak

29. “Okullarda yoksul öğrencilere yardım için ……..kurulmuştur.” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
a- ) Okul Koruma Derneği
b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Kızılay
d- ) düşkünler evi

30. Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?
a- ) aile b- ) dernekler
c- ) devlet d- ) mahkemeler

31. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım kurumlarımızdan biri değildir?
a- ) Kızılay
b- ) Bağ-Kur
c- ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
d- ) Millî Eğitim Vakfı

32. Aşağıdakilerden hangisi okulda dayanışmaya örnek olamaz?
a- ) gerektiğinde kişisel okul eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmak
b- ) okul çalışanlarının işlerini zorlaştırmamak
c- ) sınavda arkadaşımıza yardım etmek
d- ) sınıfımızın temizliğine özen göstermek

33. Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?
a- ) Yardımseverler Derneği
b- ) Hayvanları Koruma Derneği
c- ) Tema VAKFI
d- ) Sağlık Ocağı

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi – Toplum İçin Çalışanlar – 30 Soruluk Test

Toplum İçin Çalışanlar

1. ”Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
a- ) ÇEKÜL b- ) TEMA c- ) AKUT d- ) TEV

2. TEMA vakfı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a- ) erozyonla mücadele
b- ) ağaçlandırma çalışmaları
c- ) doğal varlıkları koruma
d- ) doğal varlıkları koruma

3. Hangi kuruluş eğitimle ilgili etkinlikler yapmaktadır?
a- ) TEGV b- ) Greenpeace
c- ) ÇEKÜL d- ) ÇEKÜD

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde kurtarma çalışmaları yapan bir kuruluştur?
a- ) TEV b- ) AKUT c- ) TEMA d- ) TEGV

5. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir?
a- ) Yeşilay b- ) Doğal Hayatı Koruma Derneği
c- ) Kızılay d- ) Çevreciler Derneği

6. Aşağıdakilerden hangileri sivil toplum örgütlerinin yaraları arasında yer almaz?
a- ) Toplumda sosyal yardımlaşmayı sağlamak.
b- ) Toplumda sosyal dayanışmayı sağlamak.
c- ) Gönüllü kişilere toplum için çalışma olanağı vermek
d- ) Toplumda ayrıcalık yaratmak.

7. Sivil toplum örgütleri ihtiyaçlarını nasıl karşılar?
a- ) devlet desteğiyle b- ) vakıflar vasıtasıyla
c- ) ticaret yaparak
d- ) çalışmalarına destek verenlerin bağışlarıyla

8. Aşağıdakilerden hangisi resmî bir kurum değildir?
a- ) Mal Müdürlüğü
b- ) Sağlık Müdürlüğü
c- ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
d- ) yelken Kulübü

9. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara ne ad verilir?
a- ) resmî kurum b- ) gönüllü kuruluş
c- ) dernek d- ) kulüp
10. Orman yangınları bakımından hassas olan bölgelerle ilgili meteorolojik uyarıları aşağıdakilerden hangisi yapar?
a- ) İtfaiye Müdürlüğü b- ) Orman Bakanlığı
c- ) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
d- ) TEMA Vakfı

11. TROYA Vakfı, hangi şehrimizin sınırları içindeki bir antik kenti korumak için kurulmuştur?
a- ) Çanakkale b- ) Balıkesir
c- ) İzmir d- ) Manisa

12. Kurulmalarında devletin payı olmayan kuruluşlar aşağıdakilerden hangileridir?
a- ) resmî kuruluşlar b- ) askerî kuruluşlar
c- ) kamu kuruluşları d- ) sivil toplum örgütleri

13. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarında değildir?
a- ) Su kaynaklarını korur.
b- ) Havayı temizler.
c- ) Binlerce hayvan ve bitki türünü barındırır.
d- ) İklimi sertleştirir.

I. Sosyal güvenlik kurumları; bireyleri ve aileleri, işsizlik, yaşlılık, emeklilik ya da ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkan gelir kayıplarına karşı korur.
II. Ülkemizde çalışan her birey sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bireylerin bu haklarını Güvence altına almak da devletin görevidir.
14. Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) I ve II doğrudur. b- ) Yalnız I doğrudur.
c- ) Yalnız II doğrudur. d- ) İkisi de yanlıştır.

15. “Bireylerin sorunlarını çözmek ya da gereksinimlerini karşılamak için gönüllü kişiler tarafından kurulan sosyal örgütlere …………………… …………………… denir.”
a- ) sosyal güvenlik kurumları
b- ) yasal örgütler
c- ) kurum ve kuruluşlar
d- ) sivil toplum örgütleri

16. Emekli Sandığı’nın sosyal güvencesinden faydalananlar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) işçiler b- ) memurlar
c- ) esnaflar d- ) çiftçiler
17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanışmada önemli bir etken değildir?
a- ) iş bölümü yapma b- ) kurnaz olma
c- ) dürüst olma d- ) hoşgörülü olma

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) İnsanlar yalnızca sosyal ihtiyaçlarını karşılamam için başkalarından yardım alır.
b- ) Sivil toplum örgütlerini kuranlar ve bu örgütlere üye olanlar gönüllü olarak çalışırlar.
c- ) Resmî kurumlarda çalışanlar devlete ve devlet memurlarına hizmet ederler.
d- ) Topluma hizmet etmek yalnız sivil toplum örgütlerinin görevidir.

19. Sağlıkla ilgili rahatsızlığımız olduğunda tedavi olmak için aşağıdaki kurumlardan hangisine gidilmez?
a- ) Dispanser b- ) Sağlık Ocağı
c- ) Hastane d- ) Hukuk Bürosu

20. Ülkemizde vatandaşların sağlık problemleri ile ilgili olarak işlevini sürdüren bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sağlık Bakanlığı b- ) Çevre Bakanlığı
b- ) Devlet Bakanlığı d- ) Milli Eğitim Bakanlığı

İnsan hayatını etkileyen olumsuz durumlar karşısında insanlara yardım etmek için kurulmuş ve bu konuda yardım eden önemli kuruluşlar vardır.
21. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu gönüllü kuruluşlardan birisi değildir?
a- ) AKUT b- ) Kalp Vakfı
c- ) BAĞ-KUR d- ) Türk Kızılayı

22. Aşağıdakilerden hangisi mahallemiz ile ilgili sorunları çözmek için seçilerek göreve gelir?
a- ) kaymakam b- ) Muhtar
c- ) Vali d- ) Özel Kalem Müdürü

23. Ülkemizde yapılan alış-verişlerin sonucunda aldığımız malın hatalı veya sorunlu çıkması durumunda aşağıdaki gönüllü kuruluşlardan hangisi bize yardımcı olur?
a- ) Tüketici Mahkemeleri
b- ) Tüketici Haklarını Koruma Derenği
c- ) Sanayici ve İşadamları Derneği
d- ) Sosyal Sigortalar Kurumu
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılayı’nın temsil ettiği değerlerden birisi değildir?
a- ) İşbirliği b- ) Yardımseverlik
c- ) Sosyal Güvenlik d- ) Kan bağışı

25. Aşağıdakilerden hangisi köylerimizdeki yardımlaşmaya verilen addır?
a- ) Salma b- ) Yol yapımı
c- ) Heyet d- ) İmece

26. Ülkemizin varlığının ve bağımsızlığının vazgeçilmez öğesi olan kurum hangisidir?
a- ) TBMM b- ) Sayıştay
c- ) Danıştay d- ) Merkez Bankası

27. Hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir doğal afeti bize önceden bildiren
kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Meteoroloji Müdürlüğü
b- ) İl Sağlık Müdürlüğü
c- ) İl Emniyet Müdürlüğü
d- ) Doğal Hayatı Koruma ve yaşatma Derneği

28. Ülkemizdeki vatandaşların can ve mal emniyetini korumaktan aşağıdaki bakanlıklardan hangisi sorumludur?
a- ) İçişleri Bakanlığı
b- ) Maliye Bakanlığı
c- ) Kültür ve Turizm Bakanlığı
d- ) Milli Eğitim Bakanlığı

29. Aşağıda ülkemizdeki ilköğretim kurumlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?
a- ) İlköğretim erkek çocuklar için zorunludur.
b- ) İlköğretim zorunlu ve sekiz yıldır.
c- ) İlköğretim 5. sınıftan sonra ortaöğretim adını alır.
d- ) İlköğretim okullarımızda mesleki eğitim ağırlıktadır.

1999 Marmara Depreminde ülkemizde herkes elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışmış tüm ülke çapında bir seferberlik başlatılmıştı.
30. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan durumu açıklar?
a- ) Toplumsal dayanışma
b- ) Sivil toplum olma
c- ) Toplumsal dernek kurma
d- ) Toplumsal örgütlenme

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?
a- ) Mahkemeler b- ) Sivil Toplum Örgütleri
c- ) Şirketler d- ) Fabrikalar

2. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarından olamaz?
a- ) Maddi kazanç sağlamak.
b- ) Toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak.
c- ) İnsanların haklarını korumak.
d- ) Toplumsal olaylarda devlete yardımcı olmak.

3. Aşağıdakilerden hangisi birey olarak Kızılay’a yapılabilecek yardımlardan değildir?
a- ) Kan bağışı yapmak.
b- ) Giyecek yardımı yapmak.
c- ) Çevremizdekileri bu konuda bilinçlendirmek.
d- ) Komşularımızı kan bağışı yapmaya zorlamak.

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütü değildir?
a- ) Yeşilay b- ) Kızılay
c- ) TEMA d- ) Türk Kalp Vakfı

5. Sivil toplum örgütleri olmasaydı aşağıdakilerden hangisini yaşamazdık?
a- ) Topluma yardım etmek isteyen insanlar birlikte hareket edemezdi.
b- ) Sosyal yardımlaşma sağlanamazdı.
c- ) Herkes kendi sorununu rahat bir şekilde çözebilirdi.
d- ) Sosyal dayanışma olmazdı.

6. “Vakfımızın var oluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. ” Diyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin temellerinden değildir?
a- ) Zorunluluk b- ) Yardımlaşma
c- ) Gönüllülük d- ) Dayanışma

8. “AKUT,…………ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) çevreyle b- ) arama kurtarmayla
c- ) eğitimle d- ) sağlıkla

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir açıklamadır?
a- ) Kooperatifler insan sağlığını korumayı amaçlar.
b- ) Doğayı korumak sivil toplum örgütlerinin görevlerinden değildir.
c- ) AKUT, çevreyle ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.
d- ) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.

10. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
a- ) TEMA b- ) Kızılay
c- ) MEB d- ) LÖSEV

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir?
a- ) Çevrenin ağaçlandırılması.
b- ) Televizyonun bozulması
c- ) Evdeki musluğun su damlatması.
d- ) İşsizliğin artması.

12. TEMA Vakfıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Üyelerine maaş öder.
b- ) Doğal hayatı korumayı amaçlar.
c- ) Ağaç dikme kampanyaları düzenler.
d- ) Gönüllü herkes üye olabilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki bir yardımlaşma şeklidir?
a- ) Üretim b- ) İmece
c- ) Çiftçilik d- ) Tarım

14. “Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar milletleri birbirine yakınlaştırır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnektir?
a- ) Başbakan’ın Lübnan’a ziyarete gitmesi.
b- ) İtalya ile Fransa’nın yarı final maçı oynaması.
c- ) AKUT’un Pakistan depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılması.
d- ) Bir işadamının ticaret için Japonya’ya gitmesi

15. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizin güvenliği için çalışmaktadır?
a- ) Kızılay b- ) Türk Silahlı Kuvvetleri
c- ) AKUT d- ) Türk Hava Yolları

16. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için sığınma evidir?
a- ) Darülfünun b- ) Darülaceze
c- ) Yeşilay d- ) TEMA

17. Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumların bir özelliği değildir?
a- ) İsteyen bu kurumlara üye olabilir.
b- ) Çalışanlar için giyinme kuralları vardır.
c- ) Çalışanlar için eğitim durumu şartı vardır.
d- ) Çalışma saatleri bellidir.

“İl Emniyet Müdürlüğü, okullardaki şiddetin önüne geçebilmek için Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Derneği ile ortak çalışmalar hazırladı.”
18. Bu çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a- ) Dernek çalışması b- ) Kurum içi çalışma
c- ) Sosyal etkileşim d- ) Ticaret

19. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen doğal çevre ile ilgili sorunlardan değildir?
a- ) Kuşların neslinin tükenmesi
b- ) Çevre kirliliğinin artması
c- ) Ormanların azalması.
d- ) Hastalar için kan ihtiyacının artması.

20. “Devlet, çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar oluşturmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?
a- ) İlköğretim Okulu b- ) Lise
c- ) Üniversite d- ) Dershane

1.B 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C 11.D 12.A 13.B 14.C 15.B 16.B 17.A 18.C 19.D 20.D

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi – Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar
1. Okulumuzun zaman zaman Sağlık ocağı ve belediye ile çeşitli şekillerde karşılıklı olarak yardımlaşması kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğunun göstergesidir?
a- ) Sosyal kapalılık b- ) İhtiyaçlık
c- ) Sosyal etkileşim d- ) Muhtaçlık

2. Sivil toplum örgütlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Ortak bir amaç bir araya gelmişlerdir.
b- ) Gönüllü kuruluşlardır.
c- ) Sorunları çözmede kamuoyu oluştururlar.
d- ) Birey çıkarlarını ön planda tutarlar.

3. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Herkes istediği gibi bir sivil toplum örgütü kurabilir.
b- ) Sivil toplum örgütlerinde en az bir devlet memuru bulunmalıdır.
c- ) Sivil toplum örgütleri yasalar çerçevesinde kurulur ve çalışır.
d- ) Sivil toplum örgütlerini devlet çalıştırır.

4. Erozyonla mücadeleyi amaç edinen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Orman Bakanlığı b- ) Tarım Bakanlığı
c- ) TEMA Vakfı d- ) Çağdaş Eğitim Vakfı

5. Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?
a- ) Yardımsevenler Derneği b- ) AKUT
c- ) AÇEV d- ) Sağlık Ocağı

6. İnsanların sivil toplum örgütlerini destekleyerek çalışmalarında görev almaları katılım olarak adlandırılır. Bu katılımın sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
a- ) Toplumsal sorunlara ilginin azalması.
b- ) Kampanyaların başarıya ulaşması.
c- ) Toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlama.
d- ) Yapılan çalışmaların daha çok insan tarafından öğrenilmesi.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?
a- ) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Eğitim Vakfı
d- ) Maden Mühendisleri Odası

8. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” Yanlış olanlara “Y” yazın.
(….) Kızılay, bir sivil toplum kuruluşudur.
(….) AÇEV sağlık alanında faaliyet göstermektedir.
(….) Hastaneler, okullar, jandarma ve Emniyet Müdürlüğü birer resmî kurumdur.
(….) Milli Eğitim Vakfı, bir devlet kuruluşudur.

9. Sivil toplum kuruluşu deyince aklımıza aşağıdakilerden hangisi gelir?
a- ) Devlet tarafından kurulan yardım kuruluşu.
b- ) Çocuklara yardım amacıyla kurulan kuruluşlar.
c- ) Belirli bir grubu desteklemek amacıyla bir araya gelen insanlar.
d- ) Çeşitli amaçlarla gönüllüler tarafından kurulan topuluklar.

I. Muhtaç insanlara yardım etmek.
II. Doğal afetlerde kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına yardım etmek.
III. Doğal çevreyi korumak.
IV. Maddi gelir elde etmek.
10. Yukarıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri olamaz?
a- ) IV b- ) II c- ) III d- ) I

11. Bir toplumda, sivil toplum örgütlerinin çok sayıda kurulmuş olması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gelişmiş olduğunun göstergesidir?
a- ) Turizmin b- ) Sanayileşmenin
c- ) Demokrasinin d- ) Ekonominin

Cevaplar – 1- C, 2 – D, 3 – C, 4 – C, 5 – D, 6 – A, 7 – B, 8 – Y, Y, D, Y,
9 – D, 10 – A, 11 – C,

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi – Toplum İçin Çalışanlar

Toplum İçin Çalışanlar
“Sağlık Bakanlığı’nda memur olarak çalışan Ahmet Bey, hiçbir sebep gösterilmeden çalıştığı kurumdan işten çıkarıldı.”
1. Ahmet Bey, aşağıdakilerden hangisi ile bu sorununa bir çözüm bulabilir?
a-) Sendika b-) Oda c-) Vakıf d-) Dernek

“Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, gibi bir kısım temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için belli kuralları olan, işleyişi yasalarla düzenlenmiş çeşitli kurumlar oluşturulmuştur.”
2. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kurumlardan biridir?
a-) Okul b-) Spor Kulüpleri c-) TEMA d-) ÇEVKO

“Bireylerin, grupların ve kuruluşların birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir.”
3. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir?
a-) Devletin sivil toplum örgütlerini desteklemesi.
b-) Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurması.
c-) Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yardım istemesi.
d-) Belediye başkanının halka yaptığı hizmetleri anlatması.

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir?
a-) Yeni doğan bir çocuğun nüfusa kaydedilmesi.
b-) Hırsızlığın artması.
c-) Bilgisayarın bozulması.
d-) Çevrenin ağaçlandırılması

“Hasta bir çocuğun tedavisi için gerekli olan para mahalle muhtarının öncülüğünde yardımsever kişilerden toplanılıyor ve çocuk tedavi ettirilerek iyileşmesi sağlanılıyor.”
5. Yukarıdaki olay hangi atasözü ile açıklanabilir?
a-) Ne ekersen onu biçersin.
c-) Sakla samanı gelir zamanı.
b-) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
d-) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

6. Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki bir yardımlaşma şeklidir?
a-) İmece b-) Üretim c-) Çiftçilik d-) Tarım

“Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar milletleri birbirine yakınlaştırır.”
7. Yukarıdaki ifadeye en uygun örnek hangisi olabilir?
a-) Kızılay’ın Pakistan depreminde yardım götürmesi.
b-) Başbakanın fakir bir ülkeyi ziyaret etmesi.
c-) Bir öğrencinin üniversiteyi yurt dışında okumak istemesi.
d-) Bir mucidin önemli bir buluş bulması.

8. Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumların bir özelliği değildir?
a-) Çalışma saatleri bellidir.
c-) Çalışanların belli giyinme kuralları vardır.
b-) Çalışanların eğitim durumları önemlidir.
d-) İsteyen bu kurumlara üye olabilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?
a-) Okullar c-) Sivil Toplum Örgütleri
b-) Şirketler d-) Fabrikalar

“Yeni okullar yapmak, mevcut okulların ders araç-gereçlerini karşılamak, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere para yardımı yapmak.”
10. Yukarıdaki ifade hangi kuruluşu anlatmaktadır?
a-) TEMA b-) AKUT c-) ÇEVKO d-) Millî Eğitim Vakfı
“İl Emniyet Müdürlüğü, okullardaki şiddetin önüne geçebilmek için Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Derneği ile ortak çalışmalar hazırladı.”

11. Yukarıdaki olay nedir?
a-) Sosyal etkileşim b-) Dernek çalışması c-) Kurum içi çalışma d-) İmece

12. Bir bakkal aşağıdakilerin hangisine üye olabilir?
a-) Sendika b-) Oda c-) Tapu Müdürlüğü d-) Banka

13. “Öğretmenimiz sınıfta “Engelliler ve Karşılaştıkları Güçlükler” konulu bir şiir ve resim çalışması düzenledi. Yarışmaya tüm arkadaşlarım katıldı ve benim yazdığım şiir 2. seçildi.”
Yukarıdaki etkinlik için aşağıdakilerden hangisini söylersek en doğru olur?
a-) Yarışma b-) Sosyal katılım c-) Yardımlaşma d-) İmece

14. Aşağıdaki derneklerden hangisinin çözmeye çalıştığı problem diğerlerine göre daha az olabilir?
a-) Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği
b-) TEMA
c-) Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği
d-) Kuş Sevenler Derneği

Tapu Müdürlüğü – Mal Müdürlüğü – AKUT – TEDAŞ – PTT – ÇEVKO – Milli Eğitim Vakfı – SSK– Orman Müdürlüğü – Jandarma Komutanlığı – Ziraat Bankası – TBMM
15. Yukarıdakilerden kaç tanesi sivil toplum kuruluşu değildir?
a-) 8 b-) 5 c-) 6 d-) 9

“Devlet, vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için bazı önlemler almış ve kurumlar oluşturmuştur.”
16. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen kurumlardan birisi değildir?
a-) Hastaneler b-) Sağlık Ocakları
c-) Böbrek Vakfı d-) Sağlık Bakanlığı

17. Sosyal örgütler ile resmi kurumlar arasındaki farkları yazınız :……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanına “D”, yanlış olanına “Y” yazınız.
( ) Sosyal örgütler, dayanışma ve paylaşmayı ön plana çıkaran kurumlardır.
( ) AKUT, çevreyle ilgili çalışmalar yapan bir örgüttür.
( ) Millî Eğitim Vakfı, okul ve derslik yapılması için çalışan bir resmî kuruluştur.
( ) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur.
( ) Üniversiteler sivil toplum kuruluşlarıdır.

19. –Serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlara …………………………denir.
— İşçilerin ve işverenlerin hak ve kazançlarını korumak için kurulan birliklere ……………………………denir.

“Toplumun yol, su, temizlik gibi bazı ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından kurulmuş olan kurumlar vardır.”
20. Yukarıdaki ifade hangi kurumu anlatmaktadır?
a-) Temizlik Şirketleri b-) Belediye c-) Kadastro Müdürlüğü d-) Karayolları Müd.

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettikerimiz – Gerçekleşen Düşler

Gerçekleşen Düşler

1. İnsanlık tarihi boyunca pek çok yeni aletlerin yapılışı önceki mevcut olanların geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu yargı aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
a- ) Kum saati – çalar saat
b- ) Yazı makinesi – Matbaa makinesi
c- ) Elektrikli ocak – elektrikli fırın
d- ) Cep telefonu – telgraf

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a- ) Teknolojik buluşlar insan hayatını zorlaştırır.
b- ) Sigara insan sağlığına zararlı bir teknolojik üründür.
c- ) Teknolojinin yanlış kullanımı insanlara ve çevreye zarar verir.
d- ) Hazerfan Ahmet Çelebi telefonu icad eden bir bilim adamıdır.

3. Edison’a göre başarının temel şartı nedir?
a- ) okumak b- ) araştırmak
c- ) bilmek d- ) çok çalışmak

4. Bilgisayar hangi alanda kullanılmaktadır?
a- ) eğitim b- ) sağlık
c- ) iletişim d- ) hepsi

5. “Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.” diyen bilim adamı kimdir?
a- ) Albert Einstein b- ) Kopernik
c- ) Madam Curie d- ) Isaac Newton

6. Aşağıdakilerden hangisi teknik bir buluş değildir?
a- ) Ateş b- ) Elektrik
c- ) Telefon d- ) Bilgisayar

7. İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş telgraf olmuştur. Daha sonra telefon bulunmuştur. Yakın zamanlarda cep telefonun icat edilmesiyle artık kilometrelerce uzaklıktaki kablolara ihtiyaç kalmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?
a- ) Buluşlar zamanla gelişmiştir.
b- ) Yeni buluşlar işlerimizi daha da kolaylaştırmıştır
c- ) Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır.
d- ) Yeni bir buluşun gerçekleşmesiyle diğer alanlardaki buluşların önemi kalmamıştır.
8. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?
a- ) meraklı ve şüpheci b- ) eleştiriye açıklık
c- ) esprili d- ) araştırmacı

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden biri olamaz?
a- ) meraklı ve sorgulayıcı b- ) kendini düşünen
c- ) mücadeleci d- ) öz eleştiriye açık

10. Aşağıdakilerden hangisi insanların sağlığının korumasını sağlayan bir buluştur?
a- ) Hastane b- ) Ambulans
c- ) Aşı d- ) Doktor

11. 1960’lı yıllarca çemberler, topaçlar ile oyunlar oynayan çocuklar, günümüzde bilgisayar oyunları ve elektronik oyuncakları ile oyun oynanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?
a- ) İnsanların ihtiyaçları çeşitlidir.
b- ) Teknoloji oyun oynamayı yok etmiştir
c- ) Geçmişteki oyuncaklar çabuk bozulmaktadır.
d- ) Zaman içinde oyuncaklar değişmiştir.

12. Hangisi teknolojik gelişmelerin öğrenilebileceği ve bilimsel bilgilerin elde edilebileceği kaynaklardan biri değildir?
a- ) Televizyon b- ) imla kılavuzu
c- ) Ansiklopedi d- ) internet

13. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Türk değildir?
a- ) Cezeri b- ) İbn-i Sina
c- ) Thales d- ) Feza Gürsey

14. Tekerleğin bulunması aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını sağlamıştır?
a- ) Elbiselerin b- ) Robotların
c- ) Fabrikaların d- ) Arabaların

15. Hangisi günlüğk hayatta kullandığımız teknolojik ürün değildir?
a- ) cep telefonu b- ) televizyon
c- ) buzdolabı d- ) kürek

16. 1.Meraklı 2.Azimli 3.Kararlı 4.Araştırmacı Yukarıdakilerden hangileri bir bilim adamında olması gereken özelliklerdendir?
a- ) 1,2 ve 3 b- ) 1,3 ve 4
c- ) 2,3 ve 4 d- ) 1,2,3 ve 4
17. Ampuluü kim icat etmiştir?
a- ) Graham Bell b- ) Edison
c- ) Pasteur d- ) Ahmet Çelebi

18. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?
a- ) Kararlı olmak b- ) Meraklı olmak
c- ) Sabırsız olmak d- ) Planlı çalışmak

19. Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?
a- ) Uçak b- ) İnternet
c- ) Matbaa d- ) Cep Telefonu

20. İhtiyacımız olan herhangi bir bilgiyi aşağıdaki kaynakların hangisinden elde edemeyiz?
a- ) Gazetelerin bilim köşeleri
b- ) Konuyla ilgili TV programları
c- ) Mizah dergileri
d- ) Konuyla ilgili kitaplar

21. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim insanına ait değildir?
a- ) Kararlılık b- ) Planlı çalışma
c- ) Şüphecilik d- ) Ümitsizlik

22. “Bir şeyi ilk kez bulan icat eden kişiye mucit denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucit değildir?
a- ) Graham BELL b- ) Richart TREVİTHİCK
c- ) Edison d- ) Chars DİKKENS

Ödev Kalemi indir