4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi canlılar – kavram – sözcükler

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Test

1. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
a- ) Hava b- ) Su c- ) Toprak d- ) Ses

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cisim maddenin şekil almış halidir.
b- ) Her maddenin bir kütlesi vardır.
c- ) Kalemler arasına karışmış silgi, mıknatıs ile ayrılabilir.
d- ) Kolonya bir sıvıdır.
Okumaya devam et

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Test

1. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
a- ) Hava b- ) Su c- ) Toprak d- ) Ses

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cisim maddenin şekil almış halidir.
b- ) Her maddenin bir kütlesi vardır.
c- ) Kalemler arasına karışmış silgi, mıknatıs ile ayrılabilir.
d- ) Kolonya bir sıvıdır.
Okumaya devam et

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi gezegenemiz dünya

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?
a- ) su küre b- ) ateş küre
c- ) taş küre d- ) hava küre

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak gösterilir?
a- ) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
b- ) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzemesi
c- ) Denize açılan bir geminin ilk önce dumanının kaybolması
d- ) Dünya’nın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

3. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?
I. ısınma ve soğuma
II. akarsular ve rüzgar
III. insanlar ve diğer canlılar.
a- ) I, II b- ) I c- ) I, II, III d- ) II

4. Aşağıdakilerden hangisi havada bulunan gazlardan değildir?
a- ) oksijen b- ) hidrojen c- ) azot d- ) cıva

5.Dünya’mız kaç ana katmandan oluşmaktadır?
a- ) 4 b- ) 5 c- ) 3 d- ) 2

6. Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli, görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?
a- ) Dünya’mızın bir kutuya benzediği
b- ) Dünya’mızın küre şekline benzediği
c- ) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği
d- ) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu

7. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
a- ) altın b- ) elmas c- ) gümüş d- ) çakıl

8. Karaları oluşturan büyük kütleli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kara b- ) kayaç c- ) toprak d- ) maden

9. Aşağıdakilerden hangisinde Dünya’nın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı doğru verilmiştir?
a- ) atmosfer – taş küre – çekirdek – ateş küre – su küre
b- ) atmosfer – su küre – taş küre – ateş küre – çekirdek
c- ) su küre – atmosfer – taş küre – ateş küre – çekirdek
d- ) çekirdek – ateş küre – atmosfer – su küre – taş küre

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışan bilim adamlarından birisidir?
a- ) Edison b- ) Newton c- ) Galileo d- ) Einstein

11. Aşağıdakilerden hangisi erozyon ile mücadele etme önlemlerinden biri değildir?
a- ) Yamaçları eğime uygun sürmek,
b- ) Yamaçlarda geniş düzlükler oluşturulur. (teraslama)
c- ) Ağaçlandırma yapılır.
d- ) Kurumuş olan ağaçlar kesilir.

12. Çevreyi korumada alınabilecek en önemli teknolojik önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) doğal hayatı korumak
b- ) geri dönüşümü sağlamak
c- ) fabrikaları kapatmak
d- ) şehirleşmeyi engellemek

13. Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) toprak kirliliği b- ) su kirliliği
c- ) hava kirliliği d- ) yanar dağlar

14. İnsan yaşamındaki önemine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a- ) toprak – su- hava b- ) hava – su – toprak
c- ) su – hava – toprak d- ) su – toprak – hava

15. Aşağıdaki atıklardan hangisinin geri dönüşümü mümkün değildir?
a- ) kağıt b- ) naylon c- ) demir d- ) odun

16. Taş kürenin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a- ) toprağın katılaşması b- ) suların donması
c- ) magmanın soğuması d- ) küresel ısınma

17. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?
a- ) erozyon b- ) deprem
c- ) heyelan d- ) küresel ısınma

18. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorununa neden olmaz?
a- ) ormanların yok olması b- ) hızlı nüfus artışı
c- ) barajlar yapma d- ) hızlı sanayileşme

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi dünyamızın yapısını tanıyalım

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Dünyanın katmanları

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi gezegenimiz dünya

I. Kayaçların yapısında bulunur.
II. Ekonomik değeri olanlarına maden adı verilir.
III. Tabiatta cevher hâlinde bulunur.
1. Yukarıda verilenlerden hangileri, minerallerin özelliklerindendir?
a- ) Yalnız II b- ) I ve II
c- ) II ve III d- ) I, II ve III

I. Yer kabuğu, kayaçlar ve sudan oluşur.
II. Kayaçlar ateş küredeki magmanın yer kabuğuna yerleşmesi veya yüzeye çıkıp soğumasıyla oluşur.
2. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnız I doğru b- ) Yalnız II doğru
c- ) Her ikisi de doğru d- ) Her ikisi de yanlış

3. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere I denir.
Büyük ve sert taş kütlelerine II adı verilir.
Yukarıda verilen cümlelerin doğru tamamlanması için I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I II
a- ) Maden Kaya
b- ) Cevher Kum
c- ) Kayaç Kaya
d- ) Maden Çakıl

4. I.Tarım ilaçları II. Suni gübreler III. Katı atıklar
Yukarıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine sebep olur?
a- ) Yalnız I b- ) II ve III
c- ) I ve II d- ) I, II ve III

5. Dünya’nın ne kadarı karalarla kaplıdır?
a- ) Beşte üçü b- ) Dörtte üçü
c- ) Dörtte ikisi d- ) Dörtte biri

6. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların küçük parçalarına ne denir?
a- ) Taş b- ) Kaya c- ) Tepe d- ) Magma

8. Aşağıdakilerden hangisi toprak çeşidi değildir?
a- ) Killi b- ) Humusu c- ) Kumlu d- ) Toprak yol

9. Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumuna etkisi yoktur?
a- ) Kayaçların akarsularla aşınması
b- ) Suların bilinçsiz kirletilmesi
c- ) Rüzgârların kayaçları aşındırması
d- ) Kayalara soğuğun etkisi

10. Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele yollarından değildir?
a- ) İnsanlara toprak eğitimi verilmesi
b- ) Eğimli arazilerin eğime dik sürülmesi
c- ) Eğimli arazilerin ağaçlandırılması
d- ) Eğimli arazilerde sekileme yapılması

11. Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır?
a- ) Ağaçlar b- ) Yağışlar
c- ) Rüzgarlar d- ) Akarsular

12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küreye benzediğini ispatlamaz?
a- ) Limandan ayrılan geminin önce gövdesinin ayrılması
b- ) Kayseri’den kalkan uçağın hep batıya ya da doğuya gittiğinde tekrar Kayseri’ye gelmesi
c- ) Güneş’in doğarken tamamen şek¬linin görülmemesi
d- ) Ay’ın Dünya üzerine düşen gölgesi

13. Dünyanın kaçta kaçı sularla kaplıdır?
a- ) Dörtte biri b- ) Dörtte ikisi
c- ) Dörtte üçü d- ) Dörtte dördü

14. Dünya’nın kaç uydusu vardır?
a- ) 1 b- ) 2 c- ) 3 d- ) 4

15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın katmanı değildir?
a- ) Taş küre b- ) Hava küre
c- ) Ses küre d- ) Su küre

16. Aşağıda verilenlerden hangisi kayaçları parçalayarak toprak oluşmasına neden olmaz?
a- ) Bitki kökleri b- ) Kurumuş ağaç yaprakları
c- ) Seller ve akarsular d- ) Şiddetli rüzgârlar

17. Aşağıdaki madenlerden hangisi diğerlerine göre daha değerlidir?
a- ) bakır b- ) gümüş c- ) altın d- ) bronz

18. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın katmanlarından değildir?
a- ) hava küre b- ) ateş küre
c- ) su küre d- ) hafif küre

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket

P Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız.
( ) Elmas, bakır, granit mineraldir.
( ) Depremin meydana geldiği katman taş küredir.
( ) Yağmur, kar ve rüzgârların oluştuğu katman ağır küredir.
( ) Denizle gökyüzünü birbirinden ayıran çizgiye ufuk çizgisi denir.
( ) Su küreyi inceleyen bilim adamına hidroloji mühendisi denir.
( ) Dünya’nın diğer adına mavi gezegen denir.
( ) Yer küreyi inceleyen bilim adamına jeolog denir.
( ) Dünya haritasını çizen Osmanlı denizci Piri Reis’tir.
( ) Taş kürede bulunan kayaçları jeoloji bilimi inceler.
( ) Toprağın bulunduğu yerden yağışlar, sel suları, rüzgar etkisiyle taşınmasına sel denir.
( ) Dünya’mızı saran hava katmanına su küre denir.
( ) Kıtalar arasındaki büyük su alanlarına deniz, küçük su alanlarına okyanus denir.
( ) Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde hava, toprak ve suyun büyük önemi vardır.

1. Kuvvet nedir?

2. Hareket nedir?

3. Cisimler hangi hareketleri yapar?

4. Kuvvet cisimlerde ne gibi değişiklikler yapar?

5. Hareketli bir cismi daha da hızlandırmak için ne yapılabilir?

6. Kuvvet uyguladığımız her cismi hareket ettiremeyiz.
Çünkü……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Hareket halindeki cisimleri durdurmak tehlikeli olabilir.
Çünkü……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Motoru olmadığı halde yelkenli denizde yol alır.
Çünkü……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Aşağıdakilerden hangisi hareketsizdir?
a- ) Masa b- ) Kuşlar c- ) Deniz d- ) Çiçek

10. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar etkisi ile çalışır?
a- ) Araba b- ) Kağnı c- ) Gemi d- ) Yel Değirmeni

11. Aşağıdakilerden hangisi su enerjisi ile hareket eder?
a- ) Kağıt b- ) Uçurtma
c- ) Otomobil d- ) Fayton

12. Lunaparktaki bir dönme dolabın hareket türü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Sallanma b- ) Dönme
c- ) Hızlanma d- ) Durma

13. Aşağıdaki yüzeylerin hangisinin üzerinde cisimleri daha az kuvvet harcayarak itebiliriz?
a- ) Çakıl b- ) Yol c- ) Kum d- ) Mermer

Ödev Kalemi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya

 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız.
( ) Dünya’mız sadece kendi etrafında değil, Güneş etrafında da döner.
( ) Dünya’mız uzayda sabit durur, hareket etmez.
( ) Galileo, Dünya’nın öküzün boynunda olduğunu söylemiştir.
( ) Çok uzaklardan yaklaşmakta olan bir geminin önce bacası görünür.
( ) Dünya’mız, Güneş sisteminde bulunan 6 gezegenden dördüncüsüdür.
( ) Macellan ve arkadaşları dünyanın etrafını dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.
( ) Dünya’mızın çoğunluğunu karalar oluşturur.
( ) Ekonomik değeri olan mineral¬lere maden denir.
( ) Çevre kirliliği ve erozyonun ön¬lenmesi için toplumsal hayatta birçok önlem alınmalıdır.
( ) Akan su pislik tutmayacağın¬dan, nehirlerdeki suları kullanabiliriz.
( ) Tüm denizlerimizde gördüğü¬müz gelgit sonucunda enerji elde edilir.
( ) Magma tabakası, ağır küreyi oluşturur.
( ) Dünya’nın en içteki katmanı ağır küredir.
( ) Toprak solucanı, karınca gibi birçok hayvan toprakta yaşar.
( ) Toprak, yeryüzündeki pek çok canlının yaşadığı yerdir.
( ) Altın, gümüş, elmas gibi mine¬rallerin ekonomik değeri olduğundan bunlar maden olarak ifade edilir.
( ) Kayalar kayaçlardan, kayaçlar minerallerden oluşur. Ekonomik de¬ğere sahip mineraller de madenleri oluşturur.
( ) Bitkiler, kökleri ile kayaları par¬çalayarak toprak oluşumuna yardım¬cı olurlar.
( ) Kayaçların hepsi madendir.
( ) Dağlar kayaçlarla, çöller ve de¬niz kıyıları kumlarla, tarım alanları sularla kaplıdır.
( ) Dünya’nın gözlenebilen kat¬manlarından biri de ateş küredir.
( ) Sağlıklı yaşam için çevre kirlili¬ğine çok önem vermeliyiz.
( ) Dünya’yı yüzeyden itibaren kazdığımızda, derinlere inildikçe sıcaklık azalır.
( ) Meteorolog; hava küreyi, ar¬keolog taş küreyi inceler.
( ) Magma tabakası ağır küreyi oluşturur.
( ) Havadaki ozon tabakası Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller.
( ) Dünya’yı saran gaz tabakasına, ozon tabakası denir.
( ) Dünya’nın gözlenebilen katmanları hava küre, su küre ve taş küredir.
( ) Yerkürenin gerçek şekline geoit denir.
( ) Dünya’yı yüzeyden itibaren kazdığımızda, derinlere indikçe sıcaklık azalır.
( ) Çelik bir mineraldir.
( ) Toprak, kayaçların rüzgar, su gibi etkiler sonucunda ufalanması ile oluşur.

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Gezegenimiz Dünya

1. Aşağıdakilerden hangisi havada bulunan gazlardan değildir?
a- ) oksijen b- ) hidrojen
c- ) azot d- ) cıva

2. Taş kürenin oluşumu aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a- ) toprağın katılaşması b- ) suların donması
c- ) magmanın soğuması d- ) küresel ısınma

3. Havada en çok bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) oksijen b- ) hidrojen
c- ) azot d- ) karbondioksit

4. Çevrenin doğal dengesinin bozulmasına yol açan sebepler hangileridir?
1. Tarım ilaçları
2. Aşırı ve plânsız şehirleşme
3. Deodorant ve spreyler
4. Bitki ve hayvan artıkları
a- ) 1-2-3 b- ) 2-3 c- ) 1-3-4 d- ) 1-2-3-4

5. Aşağıdakilerden hangileri toprağın oluşmasını sağlayan etmenlerdendir?
I. Rüzgârların kumları kayalara çarpması
II. Yanardağlardan çıkan lavların soğuyup katılaşması
III. Kaya çatlaklarına sızan yağmur sularının donması
IV. Bitki köklerinin kayaların çatlaklarına girip orada büyümesi
V. Denize sürüklenen maddelerin deniz dibinde birikmesi
a- ) l-lll-lV b- ) l-ll-lll-V c- ) lll-lV-V d- ) l-lll-lV-V

6. Kayaçların birbirinden farklı renkte görülmesini sağlayan yapı hangisidir?
a- ) Mineral b- ) Madde c- ) Maden d- ) Kütle

7. Aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur?
a- ) Her kayaçta yalnız bir çeşit mineral bulunur
b- ) Mineraller yapay maddelerdir
c- ) Ekonomik değeri olan minerallere maden denir
d- ) Jeologlar hava kürenin yapısını inceler

8. “Topraklar, kayaçların çeşitli etkilerle ufalanmasıyla başlayan uzun bir süreç sonunda oluşur.”
Aşağıdakilerden hangisi yapay etki ile toprak oluşumunu sağlar?
a- ) Rüzgar b- ) İnsanlar
c- ) Sular d- ) Sıcaklık değişimi

9. Aşağıda Dünya’nın katmanları ve özelliklerini doğru şekilde eşleştiriniz.
1. Dünya’yı en dıştan saran katmandır
2. En sıcak olan katmandır
3. Karalardan oluşan katmandır
4. Su ve suda çözünmüş minerallerden
oluşan katmandır
5. Kızgın lavlardan oluşan katmandır
a- Su küre b- Ağır küre c- Taş küre
d- Hava küre e- Ateş küre
a- ) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e
b- ) 1-d, 2-e, 3- c, 4-a, 5-b
c- ) 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a
d- ) 1-d, 2-b,3-c, 4-a, 5-e

10. Küçükten büyüğe doğru sıralama hangisinde doğrudur?
a- ) kayaç-taş-çakıl-kum b- ) kum-çakıl-taş-kayaç
c- ) kum-taş-kayaç-çakıl d- ) kum-çakıl- taş-kayaç

11. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi hava olaylarından en az etkilenir?
a- ) pilot b- ) öğretmen
c- ) denizci d- ) meteorolog

12. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız.
( ) Dünyamızın katmanları dıştan içe doğru hava küre, su küre, ağır küre, ateş küre ve yer küre olarak sıralanmıştır.

( ) Gündüz gökyüzüne baktığımızda gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi havanın varlığıdır.

( ) Endüstri atıkları, kimyasal gübreler, toprak kirliliğine sebep olur.

( ) Karaların yüksek yerlerine dağ denir.

( ) Dağların arasındaki çukur yerlere vadi denir.

( ) Hava kirliliğini azaltmak için ağaçlandırmayı artırmalı, doğal gaz kullanılmalı, sanayi tesisleri şehir dışında oluşturulmalı ve sanayi araçlarında filtre kullanılmalı.

( ) Doğada su kirliliğinin nedenleri tarımda kullanılan zehirli ilaçlar, lağımların sulara karışması, sanayi atıklarının denizlere ve akarsulara filtre edilerek verilmesi, gemilerden suya karışan mazot ve petrol atıklarıdır.

Ödev Kalemiindir